wmfsolsztyn@poczta.onet.pl tel. (89) 521 33 43

Regulamin

XXII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych
„Warmia – Mazury 2016”

I. Organizator

Gospodarzem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych jest Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Realizatorem zadania jest Warmińsko – Mazurska Federacja Sportu zwana dalej „Organizator”.

II. Warunki uczestnictwa

2.1 W finałach OOM uczestniczą zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni do organizatora przez ogólnokrajowe stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń działający w obszarze kultury fizycznej województwa, które reprezentują zgłaszani sportowcy.
2.2 Podstawą udziału reprezentacji wojewódzkiej w finałach OOM jest zgłoszenie dokonane na drukach stanowiących załącznik nr 6 do umowy na dofinansowanie organizacji finałów OOM.
2.3 Sposób eliminacji do finałów OOM określa pzs właściwy dla danego sportu w porozumieniu z Zespołem Sportu Młodzieżowego. Zasady przeprowadzenia eliminacji corocznie publikowane są przez Zespół w regulaminach szczegółowych SSM.
2.4 W finałach OOM mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki spełniający łącznie następujące kryteria:
• posiadający numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.z 2015 r., poz. 388
z późn.zm.),
• posiadający licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowych organizowanym przez dany pzs,
• posiadający aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu.
2.5 Ostatecznej weryfikacji uprawnień zawodników do startu dokonuje sędzia główny/delegat techniczny powołany przez właściwy pzs najpóźniej w dniu rozpoczęcia finałów OOM.
2.6 Zawodnik nie może startować w dwóch różnych sportach w ramach tego samego bloku sportowego (organizowanego finału OOM).
2.7 Konkurencje będą przeprowadzone zgodnie z regulaminami uzgodnionymi i zatwierdzonymi przez PZS oraz Zespół Sportu Młodzieowego Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego.

Łącznie w finałach XXII OOM Warmia – Mazury 2016 uczestniczyć będzie 3 180 osób, w tym: 2228 zawodników, 582 trenerów i opiekunów, 334 sędziów, 31 przedstawicieli polskich związków sportowych.

III. Zgłoszenia

Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej jest przedstawienie podczas akredytacji wypełnionej i podpisanej przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów) listy meldunkowej oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych na stronie internetowej XXII OOM www.olimpiada.federacja.olsztyn.pl.

Zgłoszenia ekip wojewódzkich dokonują wyłącznie Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe na drukach, które są do pobrania ze strony internetowej XXII OOM www.olimpiada.federacja.olsztyn.pl Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich w poszczególnych sportach należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: wmfsolsztyn@poczta.onet.pl oraz na adres elektroniczny bezpośredniego organizatora, który zostanie podany w Komunikacie nr 2. Terminy nadsyłania zgłoszeń zostaną podane oddzielnie dla każdej dyscypliny w Komunikacie nr 2.

Wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez WISS należy niezwłocznie przesłać listownie na adres biura Warmińsko – Mazurskiej Federacji Sportu 10 – 527 Olsztyn ul. Głowackiego 27 A.

IV. Limity osób

Limity osób towarzyszących przysługujące reprezentacjom wojewódzkim XXII OOM:
1-5 zawodników – 1 osoba towarzysząca*
6-10 zawodników – 2 osoby towarzyszące*
11-16 zawodników – 3 osoby towarzyszące*
17-25 zawodników – 4 osoby towarzyszące*
26-32 zawodników – 5 osób towarzyszących*
33-40 zawodników – 6 osób towarzyszących*
41-50 zawodników – 7 osób towarzyszących*
51-60 zawodników – 8 osób towarzyszących*
61-70 zawodników – 9 osób towarzyszących*
71-80 zawodników – 10 osób towarzyszących*
81-90 zawodników – 11 osób towarzyszących*
91-100 zawodników – 12 osób towarzyszących*
101-120 zawodników – 13 osób towarzyszących*
121-150 zawodników – 14 osób towarzyszących*

*w limitach mieszczą się: szkoleniowcy, kierownicy, lekarze, opiekunowie, itp.

Istnieje możliwość udziału w OOM osób dodatkowych, na koszt jednostek delegujących, w uzgodnieniu z bezpośrednim organizatorem.

Osoby nieposiadające uprawnień wynikających z regulaminów (dodatkowi sędziowie, trenerzy, rodzice, itd.), jeśli planują udział w zawodach na koszt własny, powinny zgłosić ten fakt organizatorowi na dwa tygodnie przed zawodami.

Organizator nie ma obowiązku zapewniania warunków pobytu (wyżywienie, zakwaterowanie, dostęp do obiektów sportowych, upominków, itp.) osobom zgłoszonym poza limitem, o których mowa powyżej.

Jednak Istnieje możliwość udziału w OOM osób dodatkowych, na koszt jednostek delegujących, w uzgodnieniu z bezpośrednim organizatorem. Gdy konieczne jest – ze względów organizacyjnych, zwiększenie liczby osób towarzyszących zawodnikom w sposób nie wynikający z powyższych reguł, jednostki delegujące powinny zgłosić to (na etapie planowania) organizatorowi zawodów finałowych OOM (wraz z uzasadnieniem).

Jeżeli przyjmie wcześniejsze zgłoszenie, może podjąć decyzję o zorganizowaniu warunków pobytu osób pozaregulaminowych (dotyczy wyłącznie finałów OOM).

V. Finanse

Organizator podczas finałów XXII OOM zabezpiecza zgodnie z programem sportu: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w ilościach regulaminowych w każdym sporcie, koszty organizacji zawodów, nagrody regulaminowe oraz upominki w ilościach regulaminowych.

Koszty dojazdu ekip wojewódzkich pokrywają jednostki delegujące. Dodatkowe koszty wynikające z decyzji podjętych bez uzgodnienia z organizatorem, ponosi jednostka, w imieniu której występowała dana osoba.

Sędziom uczestniczącym w zawodach w ilościach regulaminowych przysługuje ryczałt w wysokości określonej w Decyzji nr 7 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2016 oraz zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca rozgrywania zawodów i z powrotem, na podstawie biletów lub faktur publicznego transportu zbiorowego w jedną stronę (przyjazd) z uwzględnieniem przysługującej ulgi lub w przypadku ich braku na podstawie ryczałtu do wysokości ryczałtu przejazdu publicznymi środkami transportu (tabela opłat za bilety jednorazowe normalne lub ulgowe – taryfa podstawowa klasa 2 pociągów.

Sędziowie i osoby wykonujące prace zlecone winny znać i przedstawić Organizatorowi, nazwę i adres właściwego Urzędu Skarbowego.

VI. Ubezpieczenia i opieka lekarska

Każdy zawodnik winien legitymować się aktualnymi badaniami lekarskimi potwierdzonymi przez lekarza medycyny sportowej. Dodatkowo każdy uczestnik winien legitymować sie nr PESEL oraz umieć określić przynależność do Wojewódzkiego Oddziału NFZ (informacje niezbędne w przypadku udzielania pomocy ambulatoryjnej lub przyjęcia do szpitala). Zawodnicy, trenerzy i opiekunowie powinni być ubezpieczeni przez macierzyste stowarzyszenia sportowe polisą następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Na obiektach sportowych będzie obecny zespół medyczny, który będzie udzielał doraźnej pomocy medycznej w trakcie trwania zawodów oraz bezpośrednio przed i po zawodach.

VII. Komunikaty dyscyplin i biuro olimpiady

W poszczególnych sportach będą publikowane na bieżąco szczegółowe wyniki rozegranych konkurencji w miejscu dostępnym dla zainteresowanych, publikowanych na stronach internetowych bezpośrednich organizatorów, itp.).

Centralne biuro olimpiady będzie publikować na stronie olimpiady wyniki rozegranych konkurencji oraz w możliwie najkrótszym czasie (po otrzymaniu wszystkich wyników) biuletyn informacyjny zawierający zweryfikowane wyniki końcowe poszczególnych konkurencji z naliczonymi punktami systemu sportu młodzieżowego.

Centralne biuro olimpiady będzie czynne w siedzibie W-MFS w Olsztynie przy ul . Głowackiego 27 A tel. 89 521-33-43; 89 527-30-72; fax.89 521-33-43 e-mail: wmfsolsztyn@poczta.onet.pl

Wszelką korespondencję listowną w trakcie trwania całej Olimpiady proszę przesyłać
na adres siedziby: Warmińsko – Mazurska Federacja Sportu 10 – 563 Olsztyn ul. Głowackiego 27 A

VIII. Regulaminowe nagrody dla zwycięzców

Zawodnicy w poszczególnych sportach i konkurencjach sportowych za zajęcie miejsca od 1 do 3 otrzymają medale i dyplomy, a za miejsca od 4 do 8 – dyplomy.

W łącznej klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej każdej dyscypliny, kluby i województwa, za zajęcie miejsca od 1 do 3 otrzymują puchary i dyplomy, a za miejsca od 4 do 8 – dyplomy.

W generalnej klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej olimpiady kluby i województwa
za zajęcie miejsca od 1 do 8 otrzymują okolicznościowe statuetki i dyplomy.

IX. Ceremonia otwarcia i zakończenia XXII OOM

W poszczególnych sportach zostaną przeprowadzone lokalne ceremonie otwarcia i zakończenia OOM zgodnie ze scenariuszem umieszczonym na stronie XXII OOM. Ceremonia centralna otwarcia XXII OOM odbędzie się w dniu 2.05 2016 r. o godz. 17:00 w Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej w Olsztynie, ul. Głowackiego

Do udziału w ceremonii wezmą zostają zaproszeni zawodnicy z dyscyplin aktualnie rozgrywanych w Olsztynie oraz zaproszeni goście. Organizator apeluje o czynny udział w ceremonii wszystkich uczestników olimpiady.

Zakończenie XXII OOM w Sportach halowych odbędzie się w dniu zakończenia zawodów w gimnastyce sportowej tj 27 czerwca 2016 w hali widowiskowo – Sportowej Urania w Olsztynie

X. Kontakt

Warmińsko – Mazurska Federacja Sportu 10 – 563 Olsztyn ul. Głowackiego 27 A tel 89 – 5213343 wmfsolsztyn@poczta.onet.pl
Strona internetowa: www.olimpiada.federacja.olsztyn.pl

Olsztyn 7 marca 2016 r.